Quý Khách không có sản phẩm nào trong giỏ hàng

 

Chính sách về Quyền riêng tư này áp dụng cho trang http://www.kymdan.us (“Trang mạng”) do Saigon - Kymdan Rubber Stock Company (“Kymdan”) điều hành, đăng ký tại địa chỉ 28 đường Bình Thới, Phường 14, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kymdan rất coi trọng Quyền riêng tư của Quý vị, ghi nhận tầm quan trọng của sự trung thực và có trách nhiệm khi sử dụng mục Thông tin Cá Nhân của Quý vị. Chính sách Quyền Riêng Tư này (“Chính Sách”) giải thích cách thức thu thập, sử dụng, bảo quản và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân và dữ liệu về Quý vị khi Quý vị truy cập vào Trang mạng cũng như khi Quý vị liên hệ với Kymdan dưới bất cứ hình thức liên lạc nào trên trang mạng như qua hộp thư điện tử, bưu điện, fax hay điện thoại. Dưới đây những từ “Chúng Tôi”, “Của Chúng Tôi” chỉ vào Kymdan. Những từ “Quý vị”, “của Quý vị” sẽ bao gồm cả bất kỳ Trẻ em nào (gọi chung là “Trẻ em”) mà Quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, và được Quý vị tạo một Trương mục Lược sử Người Sử dụng (User Profile).

Kymdan thu thập hai dạng Thông tin về và từ Quý vị, mỗi dạng sẽ được mô tả đầy đủ trong Chính sách Quyền riêng tư này. Những Thông tin để nhận diện cá nhân Quý vị được gọi là “Thông tin Cá nhân”, còn Những Thông tin được tạo ra từ các hoạt động của Quý vị, không liên quan tới cá nhân Quý vị được gọi là “Thông tin Sử dụng”. Cả hai dạng cùng được gọi là “Thông tin”.

Thông tin Quý vị cung cấp cho Chúng tôi thông qua Trang mạng đầu tiên sẽ được thu thập tại Kymdan, sau đó có thể được chia sẻ với các chi nhánh, thầu phụ, bên hợp tác kinh doanh, đại lý, bên gia công hay các cơ quan chính quyền. Vì vậy tại Chính sách về Quyền Riêng tư này, nói tới Kymdan là bao gồm Saigon - Kymdan Rubber Stock Company và bất kỳ công ty nào trong nhóm công ty Kymdan (“Nhóm”), trừ khi được tuyên bố khác. Tuỳ thuộc vào quan hệ của Quý vị với Kymdan, chúng tôi có thể cung cấp riêng cho Quý vị thêm những chi tiết về việc Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của Quý vị.

Với việc cung cấp Thông tin của Quý vị cho chúng tôi, Quý vị chấp thuận việc Thông tin của Quý vị sẽ được thu thập và sử dụng như được quy định trong Chính sách về Quyền Riêng tư này.

Trang mạng có thể chứa những liên kết tới các trang mạng khác được điều hành bởi các bên thứ ba. Chính sách về Quyền Riêng tư này không áp dụng, cũng như Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với tập quán về quyền riêng tư cũng như nội dung của những trang mạng đó. Việc một liên kết dẫn tới một trang có sẵn trong Trang mạng không được ngầm hiểu là có sự bảo lãnh của chúng tôi đối với trang mạng đó hay được duy trì bởi Kymdan. Xin vui lòng đọc những chính sách về quyền riêng tư của các trang mạng khác để tìm hiểu cách thức bên thứ ba thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin về Quý vị.

Điều quan trọng với Chúng tôi là Quý vị cảm thấy an tâm khi truy cập Trang mạng và chia sẻ Thông tin của Quý vị với Chúng tôi.

Bản Thông báo về Quyền riêng tư này bao gồm những mục sau:

1. Kymdan thu thập loại Thông tin Sử dụng nào?
2. Thông tin Sử dụng được Thu thập và sử dụng như thế nào?
3. Kymdan thu thập loại Thông tin Cá nhân nào?
4. Kymdan sử dụng Thông tin về Quý vị như thế nào?
5. Kymdan có chia sẻ Thông tin Cá nhân với các đơn vị thứ ba không?
6. Thông tin Cá nhân của Quý vị có bị chuyển ra nước ngoài không?
7. Liên quan đến việc sử dụng Thông tin Cá nhân của Quý vị và tiếp thị trực tiếp, Kymdan đưa ra cho Quý vị những chọn lựa như thế nào?
8. Những biện pháp an toàn nào được sử dụng để bảo quản Thông tin Cá nhân của Quý vị ?
9. Thông tin từ Trẻ em liệu có được thu thập?
10. Quý vị có những quyền như thế nào để duyệt lại và bổ túc Thông tin Cá nhân ?
11. Những quyền đặc trưng ở California của Quý vị được bảo vệ như thế nào?
12. Thông tin kịp thời cho Quý vị
13. Những thay đổi trong Chính sách về Quyền Riêng tư này
14. Liên lạc với Chúng tôi

1. Kymdan thu thập loại Thông tin sử dụng nào?
“Thông tin sử dụng” là bất kỳ những thông tin nào về hay từ Quý vị mà nội dung không thể hiện nhận diện đặc trưng của Quý vị, hoặc là thông tin chung.

Khi Quý vị truy cập Trang mạng của chúng tôi, Chúng tôi có thể tự động thu thập những thông tin tiêu chuẩn của mạng Internet và nhật ký trang mạng (website log) và những chi tiết hành vi của những người truy cập. Thông tin chúng tôi có thể thu thập bao gồm thông tin về nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet của Quý vị, hệ điều hành của Quý vị, kiểu của trình duyệt mạng (browser), tên miền, địa chỉ giao thức Internet (IP) của máy điện toán của Quý vị (hoặc những thiết bị điện tử nối mạng khác), khoảng thời gian Quý vị truy cập, trang mạng đã dẫn Quý vị đến với chúng tôi, những trang mạng đã được Quý vị yêu cầu, và ngày, giờ của những yêu cầu đó. Những điều này có thể giúp chúng tôi tìm ra những phần nào trên Trang mạng được yêu thích nhất hay những phần cần thay đổi.

Nếu Quý vị sử dụng những phương tiện tìm kiếm sẵn có tại bất kỳ Trang mạng nào, yêu cầu tìm kiếm và kết quả sẽ được lưu lại một cách nặc danh, không có bất kỳ thông tin cụ thể nào của người sử dụng. Chúng tôi sử dụng cách thức thu thập thông tin về sử dụng trang mạng có thể bao gồm việc sử dụng những tập tin phân tích thông tin về người sử dụng (cookies) và những tín hiệu mạng (web beacons).

Nếu Quý vị muốn liên lạc với Chúng tôi, mua sản phẩm hoặc sử dụng những dịch vụ cụ thể khác chúng tôi cung cấp trên Trang mạng, Quý vị cần bổ sung chi tiết cá nhân để chúng tôi có thể liên hệ với Quý vị và thực hiện yêu cầu, thắc mắc, việc mua sản phẩm và đề nghị của Quý vị. Nếu Quý vị chọn quyết định cung cấp Thông tin Cá nhân của Quý vị cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin đó cho mục đích sử dụng của mình và cho những mục đích được mô tả trong Chính sách này.

2. Thông tin sử dụng được thu thập và sử dụng như thế nào?
Chúng tôi và bên thứ ba là những nhà cung cấp của chúng tôi có thể thu thập Thông tin sử dụng bằng nhiều cách thức, bao gồm:

Thông qua trình duyệt mạng (browser) hay thiết bị của Quý vị: Một số thông tin được thu thập chủ yếu bằng trình duyệt mạng hoặc tự động thông qua thiết bị Quý vị sử dụng, thí dụ như qua địa chỉ tầng điều khiển truy cập môi trường (Media Access Control), dạng máy điện toán (thí dụ như sử dụng Windows hay Macintosh), độ phân giải của màn hình, hệ điều hành, tên và phiên bản trình duyệt, nhà sản xuất thiết bị, kiểu thiết bị và ngôn ngữ.

Sử dụng những tệp phân tích thông tin về người sử dụng (Cookies): Chúng tôi sử dụng một tính năng trong trình duyệt mạng Internet của Quý vị, gọi là “cookie” để ấn định một nhận dạng duy nhất cho máy điện toán của Quý vị. Cookies là một tệp dữ liệu nhỏ mà trang mạng hay thư điện tử có thể gửi tới trình duyệt mạng của Quý vị và có thể được lưu trữ tại ổ đĩa cứng của Quý vị. Cookies cho phép chúng tôi thu thập những thông tin như thời gian lưu lại trên trang mạng, số trang được mở ra, ngôn ngữ ưu tiên sử dụng, và những dữ liệu về truyền tải (traffic data). Chúng tôi sử dụng những thông tin này để cải thiện cảm nhận của Quý vị khi sử dụng trang mạng, để liên tục hoàn thiện thiết kế và công năng trang mạng cũng như trợ giúp chúng tôi trong việc giải quyết một số câu hỏi của Quý vị.

Chúng tôi có thể kết hợp với một số công ty điều giải có nhiệm vụ trợ giúp quan hệ của chúng tôi với những công ty quảng bá chúng tôi qua các trang mạng của họ (các cơ sở tiếp thị liên kết của chúng tôi) được trôi chảy hơn. Những công ty điều giải, cùng với các cơ sở tiếp thị liên kết của chúng tôi sử dụng cookies để tập hợp thông tin liên quan đến việc giới thiệu khách hàng từ trang mạng của các cơ sở liên kết sang Trang mạng của Kymdan. Những thông tin đó giúp chúng tôi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với các bên thứ ba là các cơ sở tiếp thị liên kết.

Quý vị có thể chọn chức năng đặt trình duyệt mạng của Quý vị không chấp nhận cookies. Nếu cookies của Quý vị bị vô hiệu, Quý vị vẫn có thể xem trang mạng, nhưng một số chức năng có thể bị giới hạn và Quý vị sẽ không thể tạo trương mục tại Kymdan để mua sản phẩm.

Phân tích: Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ phân tích của bên thứ ba, thí dụ như Google Analytics, liên quan tới những trang mạng và các dịch vụ khác. Dịch vụ của bên thứ ba như vậy có thể sử dụng cookies và các công nghệ tương tự để thu thập và phân tích thông tin về sự sử dụng để lập báo cáo về hành vi và xu hướng. Những dịch vụ này cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến sự sử dụng những trang mạng khác, các ứng dụng và tài nguyên trực tuyến. Xin vui lòng vào https://policies.google.com/technologies/partner-sites để biết thêm thông tin về Google Analytics. Quý vị có thể tải xuống trình duyệt chọn vô hiệu hoá cookies của Google Analytics tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Địa chỉ giao thức IP: Địa chỉ IP của Quý vị là con số được Nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet của Quý vị tự động ấn định cho máy điện toán mà Quý vị sử dụng. Địa chỉ IP có thể được xác định và tự động lưu lại trên tệp nhật ký tại máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào có người sử dụng truy cập vào dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, cùng với thời gian lưu lại, số trang được mở ra. Thu thập địa chỉ IP là một tập quán chuẩn, được nhiều trang mạng, ứng dụng và các dịch vụ thực hiện một cách tự động. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP cho những mục đích như tính toán mức độ sử dụng, dự đoán vấn đề của máy chủ và quản lý các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Từ Quý vị: Thông tin như Quý vị ưa thích cách thức giao tiếp nào và những ưa thích khác, các thông tin được thu thập khi Quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

Dữ liệu phi danh tính: Chúng tôi khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu phi danh tính cho bất kỳ
mục đích nào. Thí dụ chúng tôi có thể tập hợp Thông tin cá nhân để tính toán phần trăm số khách hàng có cùng một mã vùng điện thoại.

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Thông tin sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, trừ những nơi bị luật áp dụng cấm làm như vậy. Nếu bị luật áp dụng bắt buộc xử lý Thông tin sử dụng giống như Thông tin cá nhân thì chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng những thông tin đó cho tất cả các mục đích giống như cách thức chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân.

Chúng tôi có thể sử dụng các bình luận, ý tưởng, thông tin hay phản hồi mà Quý vị có thể đưa ra theo bất kỳ cách thức nào chúng tôi chọn mà không phải thông báo hay bồi thường cho Quý vị.

3. Kymdan thu thập loại Thông tin cá nhân nào?
“Thông tin cá nhân” là thông tin đưa ra nhận diện Quý vị như một cá nhân, hoặc liên quan đến một cá nhân. Chúng tôi nhận Thông tin cá nhân do Quý vị cung cấp, thí dụ như khi Quý vị:

 •  Đặt một đơn hàng, thí dụ mua một chiếc giường (“Giường”);
 •  Đặt lịch giao hàng;
 •  Tạo trương mục trực tuyến hay đăng ký mục lược sử người sử dụng (“User Profile”) cho Quý vị hoặc Trẻ em;
 •  Tham dự các chương trình trúng thưởng, khuyến mãi hay các cuộc điều tra khảo sát;
 •  Nộp đơn yêu cầu tài trợ;
 •  Truy cập trang mạng của chúng tôi;
 •  Điền phiếu bảo hành hoặc biểu mẫu khác;
 •  Gửi thư điện tử cho chúng tôi để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc gửi câu hỏi;
 •  Gọi cho chúng tôi khi có câu hỏi hoặc quan ngại;
 •  Tham gia một hoạt động với chúng tôi, thí dụ như khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Những thông tin này sẽ được thu thập trước tiên từ Quý vị dưới dạng thông tin được cung cấp tự nguyện, tuy nhiên chúng tôi cũng có thể thu thập như vậy tại những nơi luật cho phép (hay kết hợp với thông tin từ) như các nguồn công cộng, những bên cung ứng thứ ba, các cá nhân mà Quý vị xác nhận là họ đồng ý với Quý vị cung cấp Thông tin cá nhân của họ, từ chính phủ, sở quan thuế hay các cơ quan bảo vệ pháp luật và các bên thứ ba khác. Chúng tôi cũng thu thập Thông tin cá nhân về Quý vị khi Quý vị sử dụng dịch vụ của Nhóm.

Khi Quý vị quyết định cung cấp những chi tiết cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập những Thông tin cá nhân sau từ Quý vị:

 •  Họ tên đầy đủ của Quý vị, tước hiệu và giới tính;
 •  Công việc của Quý vị và chi tiết liên lạc nơi cư ngụ: địa chỉ, số fax, các số điện thoại và hộp thư điện tử;
 •  Lý do Quý vị liên lạc, thí dụ như lấy thông tin, mua sản phẩm, yêu cầu mua hay hỏi thông tin sản phẩm thay mặt cho người khác, yêu cầu về dịch vụ khách hàng, góp ý, đơn xin việc hay những chi tiết liên quan đến đơn đặt hàng hiện có hoặc tiềm năng, hoặc hợp đồng dịch vụ;
 •  Nếu Quý vị tạo một trương mục – tên truy cập, mật mã truy cập, hộp thư điện tử và tên đầy đủ của Quý vị, địa chỉ và các số điện thoại;
 •  Những chi tiết về nơi làm việc, cá nhân và học vấn mà Quý vị quyết định cung cấp cho chúng tôi như một phần của đơn xin việc: mã số nhân viên của Quý vị, bao gồm số bảo hiểm quốc gia, những số nhận dạng khác do chính quyền cấp, và số bằng lái xe hay/hoặc số sổ thông hành, ngày sanh, nơi sanh và quốc tịch của Quý vị nếu cần thiết;
 •  Thông tin trương mục tài chánh, thí dụ số thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và những thông tin chi trả khác;
 •  Thông tin liên lạc, thông tin về sở thích tiêu thụ của Quý vị;
 •  Thông tin về nhân khẩu học và thông tin về những chủ đề mà Quý vị có thể quan tâm nếu Quý vị tham gia khảo sát hoặc tương tác với chúng tôi qua nhiều cách khác nhau;
 •  Thông tin cần thiết để phù hợp với luật pháp (bao gồm chi tiết về sự tàn tật); và/hoặc
 •  Khi Quý vị nhấn “thích” (like) chúng tôi lên những trang của Quý vị trên các mạng xã hội.
  Nếu Quý vị cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào liên quan đến người khác, thí dụ như vợ chồng/bạn đời của Quý vị hay Trẻ em, Quý vị đã xác nhận mình có thẩm quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó theo cách phù hợp với Chính sách về quyền riêng tư này.

4. Kymdan sử dụng thông tin về Quý vị như thế nào?
Kymdan có thể sử dụng thông tin về Quý vị cho mục đích được mô tả tại Chính sách về quyền riêng tư này hoặc theo cách thức được tiết lộ với Quý vị trên Trang mạng hoặc cùng với các dịch vụ của chúng tôi. Thí dụ chúng tôi có thể sử dụng thông tin về Quý vị cho những mục đích sau:

 •  Trả lời và/hoặc giải quyết với các yêu cầu mua sản phẩm hay hỏi thông tin sản phẩm của Quý vị;
 •  Tiến hành và quản lý công việc của Quý vị hoặc những đơn tương tự (bao gồm các đơn nhằm tới cơ hội bố trí việc làm hay thực tập khi phù hợp), các yêu cầu đặt hàng hoặc mua sản phẩm đối với sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 •  Cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và bảo đảm nội dung của Trang mạng được giới thiệu theo cách hiệu quả nhất tới Quý vị thông qua máy điện toán (hay các thiết bị kết nối mạng Internet) của Quý vị;
 •  Quản trị Trang mạng;
 •  Giữ hồ sơ nội bộ;
 •  Liên lạc với Quý vị (trực tiếp bởi Kymdan hay Nhóm hoặc thông qua những cộng sự kinh doanh hay đại lý liên quan) bằng thư điện tử hay điện thoại vì những lý do trên;
 •  Thực hiện tiếp thị trực tiếp và/hoặc tiếp thị qua thư điện tử theo yêu cầu của Quý vị, có sự chấp thuận của Quý vị trong trường hợp luật yêu cầu;
 •  Khi cần, trong việc tái cấu trúc Kymdan hoặc khi bán một phần của doanh nghiệp hay tài sản của Nhóm công ty;
 •  Thực hiện bất kỳ hợp đồng nào giữa Kymdan và Quý vị;
 •  Để phù hợp với luật, quy định và nghĩa vụ quản trị tốt; và
 •  Chuyển dữ liệu cho những bên thứ ba (vui lòng xem mục Kymdan có chia sẻ Thông tin cá nhân với các bên thứ ba không? )

Danh sách này không có mục đích bao quát toàn bộ và có thể được cập nhật theo thời gian theo nhu cầu kinh doanh và yêu cầu luật định. Một số trong Thông tin cá nhân mà Kymdan duy trì sẽ được giữ ở nội dung hồ sơ in ra giấy, trong khi những Thông tin cá nhân khác sẽ được giữ tại các tệp (file) trong máy điện toán và cơ sở dữ liệu điện tử được trình bày chi tiết dưới đây.

Trong đa số các trường hợp, Kymdan xử lý những thông tin về Quý vị do phải giải quyết những đơn hỏi thông tin sản phẩm, mua sản phẩm và đăng ký của Quý vị, hoặc do luật pháp bắt buộc, hoặc cần thiết để thi hành những quyền lợi và nhu cầu chính đáng của Kymdan. Trong những trường hợp đó, sự cẩn trọng đặc biệt luôn được áp dụng để bảo vệ quyền của Quý vị và bảo đảm những sự sử dụng như vậy là cân xứng.

Kymdan và Nhóm cũng có thể chuyển đổi Thông tin cá nhân thành dạng dữ liệu ẩn danh để sử dụng (thường là cho việc tính toán cơ sở thống kê) cho nghiên cứu và phân tích để cải thiện hoạt động của Kymdan và Nhóm. Ngoài ra, Kymdan và Nhóm có thể sử dụng những điểm ảnh (pixels) hay những tệp định dạng trao đổi hình ảnh với nền trong suốt (transparent GIF files) để giúp quảng cáo trực tuyến. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập và chia sẻ đều ẩn danh và không thể xác định danh tính.
5. Kymdan có chia sẻ Thông tin cá nhân với các bên thứ ba không?

Thông tin cá nhân của Quý vị sẽ luôn sẵn có cho những mục đích trên đây (hoặc được thông báo tới Quý vị theo thời gian) trên nguyên tắc “chỉ biết khi cần” và chỉ có cấp quản lý có trách nhiệm liên quan, nhân lực, kế toán, luật, hậu cần, kiểm toán, đánh giá phù hợp, công nghệ thông tin và những thành viên khác trong công ty, những ai thực sự cần biết những chi tiết này cho mục đích của họ trong Nhóm được biết. Xin lưu ý rằng những nhân sự có thể thấy Thông tin cá nhân của Quý vị có thể không ở tại Kymdan hay ở tại đất nước Quý vị như giải thích dưới đây.

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân trong Nhóm khi cần thiết cho những vấn đề quản trị hợp lý, phân tích, hoạch định và ra quyết định, bao gồm việc liên quan đến quyết định khi mở rộng và xúc tiến sản phẩm cũng như dịch vụ cung ứng của chúng tôi, thực hiện đơn hàng hay yêu cầu mua sản phẩm của khách, hoặc dành cho các công ty sử dụng cho những mục đích khác được mô tả tại Chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý vị cho các cơ sở liên kết, người bán hàng hay cộng sự kinh doanh của chúng tôi, những người hành động thay mặt chúng tôi. Những bên thứ ba này cung cấp những dịch vụ khác nhau cho chúng tôi, như là:

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý vị cho những bên thứ ba để họ có thể chào những sản phẩm hay/hoặc dịch vụ mà họ hay chúng tôi cho là Quý vị có thể quan tâm. Thông tin cá nhân của Quý vị có thể cũng có sẵn cho các bên thứ ba (nằm trong hay ngoài Nhóm) cung cấp những dịch vụ liên quan theo hợp đồng với Kymdan hay Nhóm, thí dụ như tuyển dụng nhân viên, dịch vụ trợ giúp nguồn nhân lực, đại diện tiếp thị, xử lý thẻ tín dụng, các kiểm toán viên và những nhà quản lý về phù hợp tiêu chuẩn, các nhà cung ứng hoặc tổng đài, bên cung cấp dịch vụ lưu trữ và bảo trì kỹ nghệ thông tin, gửi thư tiếp thị, chuyển phát bưu kiện, trợ giúp quản trị thông tin khách hàng, thực hiện yêu cầu thông tin, xử lý thanh toán, thực hiện khuyến mại, tiến hành nghiên cứu, phân tích và quản trị khảo sát, xử lý đơn yêu cầu tài trợ hoặc cho phép Quý vị tham gia vào chương trình khách hàng trung thành của các bên hợp tác kinh doanh. Những công ty đó có thể sử dụng thông tin về Quý vị để thực hiện trách nhiệm của họ thay mặt cho chúng tôi. Kymdan thực hiện nhiều biện pháp an ninh cho dữ liệu cá nhân đối với cả những bên thứ ba như vậy để bảo vệ Thông tin cá nhân và sẽ tìm cách để phù hợp với các yêu cầu luật pháp hiện hành.

Một số Thông tin cá nhân của Quý vị có thể được sử dụng tại các đại lý tiếp thị hoạt động thay mặt chúng tôi dùng cho việc so sánh dữ liệu. Những nhiệm vụ này được thực hiện thay mặt cho Kymdan để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho Quý vị những thông tin tiếp thị phù hợp (Quý vị có quyền loại bỏ không nhận những hoạt động tiếp thị như vậy). Điều này đôi khi được gọi là phân tích nội hàm dữ liệu (“profiling”).

Quý vị có thể chọn quyết định tiết lộ Thông tin cá nhân của mình trên những trang đánh giá và xếp hạng của chúng tôi (Our ratings and reviews pages), các mạng xã hội (như Facebook) và những dịch vụ tương tự khác mà Quý vị có thể đưa lên đó thông tin và tài liệu. Bất kỳ thông tin nào Quý vị đưa lên hay tiết lộ thông qua những dịch vụ như vậy có thể trở thành thông tin công cộng và có thể trở nên sẵn có cho công chúng và những người sử dụng khác. Chúng tôi nhấn mạnh Quý vị cần rất cẩn thận khi quyết định tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin nhất định khi có yêu cầu theo luật từ cơ quan chính quyền, cơ quan thi hành luật pháp và cơ quan quản lý khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép, cũng như cho thuế vụ và các mục đích khác. Thông tin cá nhân cũng có thể được đưa ra bên ngoài để thoả mãn quá trình pháp lý và khi bắt buộc để phù hợp với các bộ luật hay trong trường hợp tuân thủ những thoả thuận của chúng tôi, những chính sách của hãng, các điều kiện sử dụng, để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của Kymdan, nhân viên của chúng tôi, đại lý, khách hàng và những bên khác, cũng như chuyển cho các bên mà Quý vị uỷ quyền cho công ty đưa ra Thông tin cá nhân của Quý vị.

6. Thông tin cá nhân của Quý vị có bị chuyển ra nước ngoài không?
Một số những sự chuyển giao Thông tin cá nhân đã được giải thích ở trên. Các dịch vụ của chúng tôi chỉ phục vụ tại Hoa kỳ và không dành cho Liên Minh Âu Châu. Quý vị chỉ có thể mua sản phẩm của chúng tôi nếu Quý vị đang ở tại Hoa kỳ. Nếu Quý vị vào truy cập trang mạng từ Liên Âu và Quý vị tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân cho chúng tôi, xin vui lòng lưu ý là chúng tôi có thể thu thập, chuyển giao và tiếp tục sử dụng Thông tin cá nhân của Quý vị và/hoặc Thông tin sử dụng bên ngoài Liên Minh Âu Châu cho bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này. Với việc sử dụng trang mạng của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân và/hoặc Thông tin sử dụng của Quý vị, Quý vị đã chấp thuận việc chúng tôi thu thập, chuyển giao và tiếp tục sử dụng những thông tin đó theo cách thức phù hợp với Chính sách về quyền riêng tư này.

7. Về việc sử dụng Thông tin cá nhân của Quý vị và tiếp thị trực tiếp, Kymdan đưa ra cho Quý vị những chọn lựa như thế nào?
Kymdan mong muốn được cung cấp cho Quý vị thông tin về sản phẩm, dịch vụ mới, những khuyến mãi và chào bán sản phẩm mà Quý vị có thể quan tâm cũng như mời Quý vị tham dự vào những nghiên cứu thị trường hay yêu cầu những phản hồi về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như sản phẩm và dịch vụ của cả Nhóm. Những thông điệp này có thể thực hiện qua thư điện tử, điện thoại, bưu điện hoặc tin nhắn. Chúng tôi sẽ thu bản chấp thuận của Quý vị, đồng thời khi Quý vị yêu cầu, thông báo cho Quý vị cách thức chọn để không phải nhận những thông điệp như vậy như phù hợp với luật hiện hành.

Để chọn không nhận hoặc ngưng nhận những thông điệp tiếp thị từ chúng tôi, Quý vị sử dụng một trong các cách sau:

1. Làm theo hướng dẫn trong một thư điện tử tiếp thị của chúng tôi.
2. contactus@kymdan.us

Vui lòng bảo đảm cập nhật những thông tin của Quý vị, như tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại và hộp thư điện tử. Vui lòng chỉ ra chính xác loại thông điệp tiếp thị nào và cách thức liên lạc nào Quý vị không muốn tiếp tục nhận. Điều này sẽ giúp chúng tôi nhận diện Quý vị trên hệ thống của chúng tôi để thực hiện yêu cầu của Quý vị một cách chính xác. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng phù hợp yêu cầu của Quý vị sớm nhất một cách hợp lý.

8. Những biện pháp an toàn nào được sử dụng để bảo vệ Thông tin cá nhân của Quý vị ?
Kymdan áp dụng những bước hợp lý để duy trì sự an toàn phù hợp về vật chất, kỹ thuật và quản trị nhằm phòng ngừa những mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, rò rỉ và thay đổi Thông tin cá nhân. Trong khi cố gắng duy trì những cố gắng hợp lý để bảo quản Thông tin cá nhân của Quý vị, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho những Thông tin cá nhân Quý vị tiết lộ trên mạng trực tuyến. Quý vị chấp nhận hệ quả cố hữu về an toàn thông tin khi tham gia hoạt động trên mạng và không bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố nào về bảo mật thông tin trừ khi sự cố xảy ra do sự bất cẩn rõ ràng của công ty, của Nhóm hoặc đại lý của họ.

9. Thông tin từ Trẻ em liệu có được thu thập?
Chúng tôi làm đúng theo yêu cầu của COPPA (Đạo luật về bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng); chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Trang mạng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tất cả đều hướng tới người từ 13 tuổi trở lên.

10. Quý vị có những quyền như thế nào để duyệt lại và thay đổi Thông tin cá nhân ?
Quý vị có quyền xem xét lại Thông tin cá nhân của mình được giữ tại Kymdan và có quyền sửa những thông tin không chính xác về mình.

Nếu Quý vị muốn làm như vậy hay liên lạc với công ty về những hoạt động xử lý dữ liệu, xin vui lòng liên hệ contactus@kymdan.us.

11. Những quyền riêng biệt ở California của Quý vị được bảo vệ như thế nào?
Theo điều luật “Shine the Light”, cư dân California khi cung cấp những thông tin nhận dạng cá nhân nào đó liên quan đến việc mua sản phẩm hay dịch vụ cho bản thân, gia đình và hộ gia đình, mỗi năm một lần, có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp những thông tin về thông tin khách hàng mà Chúng tôi đã chia sẻ (nếu có) với những nhà kinh doanh khác cho mục đích tiếp thị của họ. Nếu áp dụng, những thông tin đó sẽ bao gồm những thể loại thông tin khách hàng, tên và địa chỉ của những nhà kinh doanh đã được chúng tôi chia sẻ thông tin khách hàng của Quý vị trong năm ngay trước năm nhận được yêu cầu (thí dụ: những yêu cầu đưa ra trong năm 2017 sẽ được nhận thông tin liên quan đến các hoạt động chia sẻ năm 2016 nếu có).

Để có thông tin đó, xin vui lòng gửi thư điện tử về contactus@kymdan.us với “Yêu cầu nhận thông tin về quyền riêng tư tại Califorina” vào trong tiêu đề và nội dung thư của Quý vị. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin được yêu cầu trong thư điện tử gửi tới hộp thư của Quý vị. Xin vui lòng hiểu rằng không phải toàn bộ thông tin được chia sẻ đều bị những yêu cầu của đạo luật “Shine the Light” chi phối mà trong câu trả lời của chúng tôi chỉ bao gồm những thông tin mô tả bên ngoài về những nội dung đã chia sẻ.


12. Thông tin kịp thời cho Quý vị
Chúng tôi sẽ giữ những chi tiết về Quý vị trong hồ sơ cho đến khi chúng tôi giải quyết xong hoàn toàn yêu cầu, đơn hỏi thông tin sản phẩm hay đơn của Quý vị và trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó, phù hợp với việc bảo vệ dữ liệu và luật định.

Kymdan có thể giữ những chi tiết về Quý vị trong hồ sơ lâu bao nhiêu tuỳ theo những mục đích nêu trên và sẽ xoá những chi tiết của Quý vị một cách an toàn phù hợp với luật định.

13. Những thay đổi tại Chính sách về quyền riêng tư này
Chúng tôi thường xuyên xem xét lại Chính sách này. Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này theo thời gian bằng việc cập nhật trang này để phù hợp với những thay đổi của luật pháp và/hoặc tập quán về quyền riêng tư của chúng tôi. Ngày trên đầu trang của Chính sách này sẽ được chỉnh sửa tương ứng.

Chúng tôi khuyến khích Quý vị kiểm tra ngày của Chính sách này khi Quý vị vào truy cập Trang mạng để luôn nắm được thông tin mới cập nhật hay thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của Chính sách này mà có thể ảnh hưởng một cách cụ thể tới cách thức chúng tôi sử dụng hay tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý vị.

14. Liên lạc với chúng tôi

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách về quyền riêng tư này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại contactus@kymdan.us.

 

Xin chân thành cám ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm Kymdan